NL EN

Governance

Op deze pagina vindt u informatie over de implementatie van de Corporate Governance Code bij Van Lanschot Kempen. Ook vindt u er onze compliance-richtlijnen en gedragscode. Onder Code Banken ziet u hoe Van Lanschot Kempen invulling geeft aan de code.

Informatie over het beloningsbeleid vindt u ook op de pagina Beloningsbeleid.

Corporate Governance Code

Op 8 december 2016 is de herziene Corporate Governance Code gepubliceerd. Deze Code is in werking getreden vanaf het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2017. Van Lanschot Kempen heeft de Code in 2022 volledig toegepast.

Meer informatie is te vinden in het Jaarverslag 2022 in het hoofdstuk Corporate Governance (p. 98-104) en in de paragraaf Dutch Corporate Governance Code (p. 100).

Informatie over het beloningsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur vindt u in het Jaarverslag 2022 in het Remuneratierapport (p. 87-96). Deze informatie kunt u hieronder ook downloaden.

Download

Statuten

Download

Gedragscode

Van Lanschot Kempen en haar dochterondernemingen vervullen in het maatschappelijk leven een dienstverlenende taak. Wij kunnen deze taak alleen naar behoren uitoefenen als elke partij waarmee we te maken hebben vertrouwen in ons kan stellen. Het handelen van onze medewerkers vormt de basis voor het vertrouwen dat in hen wordt gesteld. In de Gedragscode leest u meer over dit onderwerp.

Download

Gedragscode

Belangenconflicten

De beheersing van belangenconflicten is een essentieel onderdeel van het streven naar het versterken van de integriteit en reputatie van Van Lanschot Kempen NV.

Download

Onregelmatigheden melden

Klachten van klanten

Klanten kunnen onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard melden via de klachtenregeling van Van Lanschot, Evi of Investment Banking en Investment Management.

Klachten van derden

Niet alleen klanten en medewerkers, ook derden kunnen misstanden tegenkomen. Derde partijen zijn bijvoorbeeld leveranciers, intermediairs en niet-gouvernementele organisaties. Derden kunnen een melding doen via de directeur Compliance (e-mail: compliance@vanlanschotkempen.com).

Klachten van medewerkers

Van Lanschot Kempen hecht veel belang aan integer gedrag en transparantie. Daarom vinden we het belangrijk dat er binnen onze organisatie een cultuur bestaat waarin (mogelijke) misstanden bespreekbaar worden gemaakt en gemeld kunnen worden. Medewerkers moeten zich vrij voelen om eventuele misstanden te bespreken met hun collega’s en te melden aan een leidinggevende of de afdeling Compliance. Om er voor te zorgen dat misstanden toch geadresseerd kunnen worden wanneer een medewerker zich niet vrij voelt om ze bij de leidinggevende of Compliance te melden, is er de Regeling Klokkenluiden.

Download

Regeling Klokkenluiden

Code Banken

Op 1 januari 2015 is een vernieuwde Code Banken in werking getreden. De Code Banken die sinds 1 januari 2010 van kracht was is door deze nieuwe Code Banken vervangen. De Code Banken bevat principes op het gebied van beheerste en integere bedrijfsvoering, governance, risicobeleid, audit en beloningsbeleid.

De Code Banken is van toepassing op in Nederland verrichte en op Nederland gerichte activiteiten van banken met zetel in Nederland die beschikken over een door De Nederlandsche Bank verleende bankvergunning. De Code Banken is van toepassing op Van Lanschot Kempen NV

Download

Code Banken NVB 2015

Toepassing van de Code Banken

Iedere bank vermeldt op haar website op welke wijze zij de Code Banken in het voorgaande jaar heeft toegepast. Indien van toepassing geeft de bank gemotiveerd aan waarom een principe eventueel niet (volledig) is toegepast (‘comply or explain’).

Van Lanschot Kempen NV voldoet aan de Code Banken en heeft in 2022 de principes van de Code Banken volledig toegepast.

In het document hieronder is per artikel van de Code Banken uiteengezet op welke wijze Van Lanschot Kempen de Code Banken in 2022 heeft toegepast. 

Download

Fiscaal beleid

Het fiscaal beleid van Van Lanschot Kempen is er op gericht dat de bank handelt in overeenstemming met de fiscale wet- en regelgeving en de binnen de organisatie geldende interne richtlijnen en gedragscodes. Ter voorkoming van fiscaal onoorbaar gedrag hebben wij een uitgebreid beleid opgesteld. Deze documenten kunt u hieronder downloaden.

Download