NL EN

Beleid

In dit onderdeel vindt u informatie over ons duurzaamheidsbeleid. Lees hieronder meer over de organisatie en externe richtlijnen waaraan wij ons hebben gecommitteerd. Of kijk verder naar: 

Organisatie rondom duurzaamheid

Het realiseren van onze duurzaamheidsambities is een van onze strategische prioriteiten. Binnen Van Lanschot Kempen is de governancestructuur daarom vormgegeven door een Sustainability Board met een aantal subcomités. Doel is onze duurzaamheidsambities breed in de organisatie uit te rollen. Het Sustainablity Centre heeft daarin de aanjagende en coördinerende functie.

Externe richtlijnen

Mede op basis van de eigen kernwaarden en de dialoog met belanghebbenden, heeft Van Lanschot Kempen internationale richtlijnen ondertekend. Met de ondertekening hebben wij niet alleen de intentie uitgesproken om belangrijke thema’s, zoals mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anticorruptie, in onze bedrijfsprocessen te verwerken, maar ook om onze belanghebbenden – waar mogelijk en relevant – hier op aan te spreken.

Hier vindt u beknopte informatie over de richtlijnen waaraan Van Lanschot Kempen zich heeft gecommitteerd:

UN Global Compact

De ondertekende beginselen van de UN Global Compact bevatten tien universele principes voor ondernemingen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie. Deze zijn afgeleid van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, de richtlijnen van de International Labour Organization, de Verklaring van Rio de Janeiro inzake Milieu en Ontwikkeling en de Anti-Corruptie Conventie.

Principles for Responsible Investment (PRI)

De Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties bieden een toetsingskader voor toepassing van criteria op het gebied van milieu, sociale aspecten en corporate governance in het beleggingsbeleid dat Van Lanschot Kempen hanteert. De ondertekening van deze principes weerspiegelt een inspanningsverplichting om deze criteria daadwerkelijk in het gevoerde beleggingsbeleid te hanteren.

International Labour Organization (ILO)

Van Lanschot Kempen onderschrijft de beginselen van de International Labour Organization, waarin de rechten van werknemers zijn vastgelegd. Dit betekent dat zij deze rechten naleeft voor wat betreft haar eigen organisatie maar dat zij - waar mogelijk en relevant - ook haar stakeholders op deze beginselen zal aanspreken.

UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)

De UNGP is een instrument dat bestaat uit 31 principes om het ‘Protect, Respect and Remedy’ raamwerk van de Verenigde Naties te implementeren op het gebied van mensenrechten en transnationale bedrijven en andere (bedrijfs)organisaties. De ‘Guiding Principles’, die zijn ontwikkeld door VN Special Representative of the Secretary-General John Ruggie, zijn de eerste globale standaard voor het voorkomen en adresseren van de negatieve impact op mensenrechten die gerelateerd zijn aan bedrijfsactiviteiten. De standaard blijft tevens het internationaal geaccepteerde raamwerk voor het verbeteren van de standaarden en praktijken rondom bedrijven en mensenrechten. De UNGP is door de Human Rights Council van de VN unaniem aangenomen op 16 juni 2011.

OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (OESO)

De richtlijnen geven aan wat de Nederlandse overheid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van bedrijven verwacht als zij internationaal zaken doen. De richtlijnen, die ook door 47 andere OESO-landen zijn onderschreven, bieden bedrijven handvatten ten aanzien van o.a. ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. De richtlijnen hebben tot doel om te stimuleren dat bedrijven een positieve bijdrage leveren aan economische, milieu en sociale ontwikkelingen wereldwijd. Om de promotie en implementatie van de richtlijnen te ondersteunen hebben overheden zogenaamde Nationale Contactpunten (NCP) ingesteld.

Beleid inzake mensenrechten en arbeidsrechten

Als verantwoorde wealth manager streven wij ernaar om internationale mensenrechten te respecteren, te allen tijde en in iedere rol die we vervullen. Zie voor meer details ons mensenrechten- en arbeidsrechtenbeleid hieronder.

UK Modern Slavery Act-statement

De UK Modern Slavery Act – een Britse wet bedoeld om mensenhandel en slavernij tegen te gaan - verplicht ondernemingen die zaken doen in het Verenigd Koninkrijk een statement te publiceren waarin zij aangeven hoe zij aan deze wet voldoen. Van Lanschot Kempen is actief in het Verenigd Koninkrijk (via Kempen). Zie bijgaand ons statement.

Commitment aan het Klimaatakkoord

In 2019 ondertekende Van Lanschot Kempen het Commitment van de financiële sector aan het Klimaatakkoord. Onderstaande publicatie laat zien hoe wij invulling geven aan de verplichtingen die uit dit Commitment volgen.

Meer weten?

Uw vragen en feedback zijn van harte welkom via sustainability@vanlanschotkempen.com.